உதவி அழைப்பு

கட்டுப்பாட்டு அறை தொடர்பு எண்
மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 0452-2546100
காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
விபத்து உதவி எண் 108
தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு 101
விபத்து அவசர வாகன உதவி 102
மின் தடை உதவி எண் 1912
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
பேரிடர் கால உதவி 1077
முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டம் 1800 425 3993